FR / NL
Bluemind Neurowetenschappen ten dienste van de gezondheidzorg

Meer informatie over

onze trainingen

Management voor kaderleden
in de gezondheidssector

Getuigenissen

Getuigenis van Mevr. Labar
(Opleidingsverantwoordelijke voor de DHR, UCL, Mont Godinne)

«bluemind stelt ons voor ons gedrag en de gevolgen ervan in twijfel te trekken. De deelnemers zijn van mening dat ze als gevolg van de opleiding beter communiceren en serener omgaan met agressief gedrag. Ze onderstrepen het enthousiasme, professionalisme en dynamisme van de opleiders. Concreet stellen we vandaag een betere beheersing van emoties in stresserende situaties vast, en een meer ontspannen sfeer in de ploegen.”

Getuigenis van Mr Vandecasteele
(Verantwoordelijke van de Dienst Risicobeheer, CHU Charleroi)

Het ziekenhuispersoneel geeft duidelijk blijk van een grote belangstelling voor de opleiding over omgaan met agressiviteit, gegeven door het INM (bluemind). Globaal beoordelen ze deze als zeer interessant, relevant en nuttig voor hun beroepsleven. Dit initiatief zou dus herhaald moeten worden en, indien mogelijk, uitgebreid naar andere diensten die ook met problemen van agressiviteit en geweld geconfronteerd worden.

Pierre BEST
(Directeur Human Resources –  Centre hospitalier de Dunkerque)

“We hebben een beroep gedaan op bluemind omdat de professionele relaties tussen twee beroepsgroepen in een van onze diensten zodanig onder druk waren komen te staan dat de goede werking van de dienst in het gedrang kwam. Gevoelens van demotivatie, wrevel, vernedering, mutisme en berusting staken meer en meer de kop op. Het gevolg was een enorm personeelsverloop, een bijzonder hoog absenteïsme en in extreme gevallen zelfs een onvoldoende dienstverlening aan de patiënten, door een onprofessionele houding en/of het onvermogen om de stress van de urgentie onder controle te houden. Daarbovenop kwam nog eens de angst voor het gedrag van de andere professionele gezondheidszorgverleners.
Concrete maatregelen op maat drongen zich dan ook op in deze dienst. Gezien de ernst van de situatie zou een standaardopleiding ontoereikend zijn geweest. Na een heel nauwkeurige omschrijving (door het diensthoofd, het kaderpersoneel en de Directeur Human Resources) van de situatie, de impact op de werking en de te nemen maatregelen heeft het INM een opleiding uitgewerkt in drie fasen: 1/ afstand nemen, vooral door de personeelsleden hun gevoelens te laten uiten over deze ontspoorde situatie, iets wat ze al meer dan 25 jaar lang niet meer samen hadden gedaan; 2/ detecteren van “dominant” en “afwijkend” gedrag en de middelen om daarop individueel en collectief op een serene manier een antwoord te bieden om zo de weg opnieuw vrij te maken voor samenwerking; 3/ herinneren aan de waarden en professioneel gedrag.

Dankzij de opleiding hebben de personeelsleden geleerd om stress in risicosituaties te beheersen, zich hun professionele waarden opnieuw eigen te maken, de gesprekspartners die deze vergeten waren eraan te herinneren en op een constructieve manier te communiceren. Zes maanden na afloop van de opleiding kunnen we zeggen dat de opleiding een duurzaam effect heeft gehad op het gedrag van de betrokken personeelsleden: naast de hierboven aangehaalde, blijvende resultaten heeft de opleiding ook geleid tot een groeps- en projectdynamiek onder de betrokken professionals".

Marie-Pierre FORNETTE
(Institut de Médecine Aérospatiale du Service de Santé des Armées – Département Sciences Cognitives)

“We hebben het effect bestudeerd van de neurocognitieve en gedragsmatige technieken die door het IME werden uitgewerkt met betrekking tot de angst, het humeur en de prestaties van militaire leerling-piloten, een populatie die erg onderhevig is aan stress. Een lichting van 22 studenten die in 2 groepen werden onderverdeeld (een experimentele groep die in deze technieken werd opgeleid en een controlegroep) werd 16 weken lang opgevolgd.

Uit de resultaten blijkt dat de opleiding de vluchtprestaties verbetert (cijfers toegekend door de instructeurs) van de leerlingen die de meeste moeilijkheden ondervonden. Deze resultaten kunnen worden verklaard door de ontwikkeling van gedragsmatige en cognitieve aanpassingscapaciteiten dankzij de opleiding.

Wat de emotionele beheersing betreft, waren er in de experimentele groep aanzienlijk meer leerlingen die vonden dat ze nu op een heel andere manier omgaan met stress. 64 % van de leerlingen uit de experimentele groep bevestigt dat de opleiding hen geholpen heeft om situaties beter te begrijpen en stress te verminderen."

Nieuws

01/04/2011 > Nieuws

‘Wijzer van Stress’. Fradin J., Uitgeverij de boeck, Antwerpen (2011).

////////////////////////////////////////////////////////////

Nous contacter - Powered by 2B.COM - design by Vous êtes ici